logo

Kultūras ministrijas administrētās 3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” projekts Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002/001 “Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei”.

DARBĪBAS PROGRAMMAS 2007. – 2013.GADAM NOSAUKUMS

„Infrastruktūra un pakalpojumi”

PRIORITĀTES NUMURS UN NOSAUKUMS

3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

PASĀKUMA NUMURS UN NOSAUKUMS

3.4.3. pasākums „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme”

AKTIVITĀTES NUMURS UN NOSAUKUMS

Kultūras ministrijas administrētā aktivitāte 3.4.3.2. „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana” 

PROJEKTA NOSAUKUMS

“Artilērijas Arsenāla ēkas rekonstrukcija Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei”

PROJEKTA PERIODS

2011.gada februāris – 2013.gada aprīlis

VIENOŠANĀS NR.

Nr.3DP/3.4.3.2.0./10/APIA/CFLA/002/001 

PROJEKTU ĪSTENO

Daugavpils pilsētas dome

PROJEKTA MĒRĶIS

Lai palielinātu Latgales reģiona pievilcību, veicinātu Daugavpils sociāli ekonomiskās labklājības augšupeju, nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, atjaunot Arsenāla ēku Daugavpils cietoksnī, Daugavpils Rotko mākslas centra izveidei.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

1. Artilērijas Arsenāla ēkas fasāžu un jumta rekonstrukcija, vēsturiskā ieejas mezgla rekonstrukcija;

2.Būvuzraudzība;

3.Autoruzraudzība;

 4.Publicitāte

5.Digitālā ekspozīcija

PROJEKTA FINANSĒJUMS

Kopējais projekta finansējums – 1 428 571.43 LVL, no kura ERAF finansējums –         1 200 000.00 LVL, valsts  budžeta dotācija  –                  42 857.14 LVL, pašvaldības finansējums –               185 714.29 LVL.