Reģ. numurs: 90009938567
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV26TREL981376600700B

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”
Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija

MAKSAS PAKALPOJUMU REKVIZĪTI

Reģ. numurs: 90009938567
Banka: A/S Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV43PARX0000850068807
Subkonts 20801008220