1. Šo noteikumu mērķis ir informēt apmeklētājus un darbiniekus par nosacījumiem un uzvedības normām, kas jāievēro Daugavpils Marka Rotko mākslas centra (turpmāk arī Rotko centrs) ekspozīcijās, izstāžu zālēs, konferenču un semināru zālēs un citās koplietošanas telpās.
 2. Šo noteikumu ievērošana vērsta uz Rotko centra īpašuma, kultūrvēsturiskā mantojuma un mākslas darbu saglabāšanu, sabiedriskās kārtības un publiskās uzvedības normu nodrošināšanu Rotko centra telpās, kā arī patīkama un kvalitatīva Rotko centra apmeklējuma sekmēšanu visām apmeklētāju grupām, t. sk. Rotko centra telpu nomniekiem.
 3. Rotko centra ekspozīciju zāļu uzraugiem un apsardzes personālam, kā arī visiem citiem Rotko centra darbiniekiem ir tiesības un pienākums sniegt informāciju, palīdzot Rotko centra apmeklētājiem, sadarbības partneriem un klientiem problēmu gadījumā, kā arī aizrādīt un rīkoties šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

I. Rotko centra pieejamība

 1. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir pieejams apmeklētājiem darba laikā, kas ir publiski pieejams mājaslapā rotkocentrs.lv un izvietots uz informatīvajām plāksnēm pie Rotko centra ieejas durvīm. Ārpus Rotko centra darba laika apmeklētāju vai klientu atrašanās Rotko centrā iespējama tikai, iepriekš saskaņojot ar administrāciju.
 2. Rotko centra administrācijas un speciālistu apmeklējums iespējams, saskaņojot pa mājaslapā norādītajiem tālruņiem vai elektroniski vai piesakoties pie apsarga vai dežuranta.
 3. Sūtījumus muzejam iespējams nodot Rotko centra dežurantam vai apsargam Rotko centra darba laikā.
 4. Ieejas maksa un pakalpojumu cenas Rotko centrā ir noteiktas, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināto 2019. gada 10. oktobra lēmumu Nr. 602 un publiski pieejamas Rotko centra mājaslapā rotkocentrs.lv.
 5. Apmeklētājs par pakalpojumiem var norēķināties skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar pārskaitījumu.
 6. Atrašanās Rotko centra ekspozīciju un izstāžu telpās ir atļauta ar biļetēm. Apmeklētājiem ir pienākums saglabāt šo biļeti līdz apmeklējuma beigām, kā arī pēc pieprasījuma uzrādīt to Rotko centra darbiniekiem.
 7. Ieejas biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 30 minūtes pirms Rotko centra slēgšanas. Nepieciešamības gadījumā izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugi un darbinieki atgādina apmeklētājiem par Rotko centra darba laika beigām, aicinot atstāt telpas.
 8. Rotko centra telpās ir atļauts pārvietoties ar bērnu ratiņiem un personām ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslā, nebojājot izstāžu un ekspozīciju objektus, izstāžu aprīkojumu un Rotko centra koplietošanas inventāru.
 9. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot Rotko centra liftus, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tiek izziņots citādi.
 10. Rotko centrs vai tā ekspozīcijas un izstāžu daļas izņēmuma kārtā var tikt slēgtas apskatei:
  • izstāžu un ekspozīciju vai atsevišķu eksponātu maiņas periodā;
  • valsts amatpersonu vizīšu laikā;
  • drošības apsvērumu dēļ;
  • tehnisku iemeslu dēļ.
 11. Informācija par Rotko centra slēgšanas gadījumiem tiek publicēta mājaslapā rotkocentrs.lv, sociālo tīklu kontos, kā arī, izvietojot atbilstošus paziņojumus Rotko centra telpās.
 12. Rotko centra apmeklējums ar mājdzīvniekiem ir iespējams, tikai iepriekš saskaņojot ar administrāciju vai ar atbildīgajiem darbiniekiem kasē. Dzīvnieku skaļas uzvedības vai citas nepieņemamas uzvedības gadījumos Rotko centra darbiniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju ar dzīvnieku no Rotko centra telpām, neatmaksājot samaksu par pakalpojumu.

 

II. Vispārīgie noteikumi apmeklētāju rīcībai

 

 1. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra telpās aizliegts:
  • ienest ieročus, eksplozīvas, viegli izliesmojošas vielas un lietas;
  • smēķēt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces;
  • gulēt uz sēdmēbelēm Rotko centra publiskajā daļā;
  • izvietot plakātus vai citus paziņojumus, izplatīt vai pārdot iespieddarbus vai suvenīrus bez saskaņojuma ar administrāciju;
  • vākt līdzekļus labdarībai vai veikt Rotko centra apmeklētāju aptaujas vai viedokļu izpēti bez saskaņojuma ar administrāciju;
  • izmest atkritumus tam neparedzētās vietās;
  • ierasties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas. Rotko centra darbiniekiem ir tiesības neatļaut Rotko centra apskati personām, kas atrodas alkohola vai apreibinošo vielu reibumā;
  • bez iemesla aiztikt ugunsdzēšamos aparātus, elektrības slēdžus vai drošības trauksmes ierīces.
  • spēlēt uz Rotko centra koncertzāles flīģeļa bez saskaņošanas ar administrāciju.
 2. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ekspozīciju un izstāžu telpās aizliegts:
  • ienākt virsdrēbēs. Virsdrēbēm jāizmanto tām paredzētā garderobe.
  • ienest lietussargus, balonus, dronus, skrituļdēļus, velosipēdus, liela izmēra bagāžu, koferus, ceļojumu somas, mugursomas. Visas iepriekš uzskaitītās mantas un citus liela izmēra priekšmetus jāatstāj īpaši paredzētā mantu glabātuvē līdzās garderobei.
  • ienest ēdienus un dzērienus, ēst un dzert;
  • trokšņot vai runāt pa telefonu un veikt citas darbības, kas traucē Rotko centra apmeklētājiem;
  • pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem;
  • aizskart mākslas darbus, ieskaitot to noformējumu (rāmji, postamenti, vitrīnas u.c.);
  • aiztikt un pārvietot telpu iekārtojuma priekšmetus;
  • bojāt sienas un grīdas segumus;
  • patvaļīgi vērt vaļā logus;
  • pārvietoties ar jebkādiem braucamrīkiem, izņemot bērnu ratiņus vai ratiņkrēslu.
 3. Apmeklētājam jālikvidē sekas vai jāsedz seku likvidēšanas izdevumi, ja apmeklētāja darbības rezultātā radušies kādi telpu vai inventāra bojājumi, par ko sastādīts akts.
 4. Pieaugušajiem, kuri ierodas Rotko centrā kopā ar bērniem, ir pienākums uzraudzīt bērnus un nodrošināt bērnu drošību, kā arī kontrolēt savu bērnu uzvedību un nodrošināt, lai bērni ievērotu muzeja apmeklēšanas noteikumus.
 5. Fotografēšana un filmēšana Rotko centra telpās
  • Publisku pasākumu un izstāžu laikā notiek fotografēšana un filmēšana.
  • Rotko centra telpās atļauta fotografēšana un filmēšana, ja tā netraucē citiem Rotko centra apmeklētājiem vai Rotko centra pasākumu norisei. Publiskojot fotografēto vai filmēto, nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.
  • Ja atsevišķos gadījumos nav izziņots citādi, aizliegts oriģināldarbu zālē fotografēt mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbus.
  • Profesionāla fotografēšana vai profesionāla filmēšana atļauta, tikai iepriekš saskaņojot ar Rotko centra administrāciju.
  • Jebkuras fotografēšanas vai filmēšanas laikā aizliegts aizskart un apdraudēt mākslas darbus un Rotko centra mantu, kā arī trokšņot vai citādi traucēt citus apmeklētājus.
  • Noteikumu neievērošanas gadījumā Rotko centra darbiniekiem ir tiesības izraidīt fotosesijas dalībniekus, neatgriežot samaksu par ieejas biļetēm.
 6. Sabiedriskā drošība
  • Par jebkuru negadījumu Rotko centra telpās, t.sk. zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu vai jebkuru citu veselību un dzīvību apdraudošu situāciju nekavējoties jāpaziņo Rotko centra darbiniekiem.
  • Nozaudētu mantu gadījumā jāvēršas pie Rotko centra apsarga, dežuranta vai administrācijas. Nozaudētie priekšmeti Rotko centrā tiek glabāti 6 mēnešus.
  • Trauksmes paziņojuma gadījumā apmeklētajiem, saglabājot mieru, nekavējoties jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un centra darbinieku norādēm.

 

III. Rotko centra darbības kārtības nodrošināšanai un pārkāpumu novēršanai

 

 1. Apmeklētājiem un Rotko centra telpu īslaicīgajiem nomniekiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī jebkurus citus Rotko centra darbinieku norādījumus.
 2. Rotko centra ārtelpās un iekštelpās notiek videonovērošana.
 3. Rotko centra darbiniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju neatbilstošas uzvedības gadījumā, neatgriežot samaksu par ieejas biļetēm.
 4. Rotko centra darbiniekiem ir tiesības veikt konkrētas darbības (brīdināt, izraidīt no teritorijas vai telpām, izņemt lietas, kas neatbilst Rotko centra noteikumiem) vai uzaicināt varas pārstāvjus (policiju u. tml.) iesaistīties incidentu risināšanā.
 5. Ja Rotko centra darbiniekam ir aizdomas, ka apmeklētājs ir ienesis neatļautus priekšmetus vai piesavinājies Rotko centram piederošas lietas, Rotko centra darbiniekiem ir tiesības lūgt apmeklētājiem atvērt somas jebkurā vietā Rotko centrā. Ja apmeklētāji nepakļaujas darbinieku prasībām, konflikta risināšanai tiek pieaicināta policija.
 6. Rotko centrs neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkāda iemesla dēļ nodarīts bez uzraudzības atstātām personīgajām mantām, kā arī transportlīdzekļiem, kas novietoti stāvlaukumos apkārt Rotko centram.
 7. Rotko centrs neuzņemas atbildību par skapīšos un ģērbtuvē atstātajām mantām.
 8. Rotko centrs neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.
 9. Sūdzības un ierosinājumus iespējams iesniegt Rotko centra administrācijai Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.